Styreleder Kjetil Ramberg sier følgende om grunnlaget for den reviderte samarbeidsavtalen.
- Det ble laget en avtale i 2013 som skulle regulere overganger mellom klubbene på barne- og ungdomsnivå. Dette er en oppfølging og presisering av den. Overganger er en helt naturlig del av dynamikken mellom klubbene og det er viktig at det er klare retningslinjer, sier Ramberg.

Her er den reviderte utgave av Samarbeidsavtalen mellom fotballklubbene i Horten kommune.

For å ivareta spilleren og spillerens utvikling er det ønske fra klubbene om stabilitet for spillerne tilhørende respektive klubber.

I forbindelse med dette er det enighet om følgende samarbeidsavtale mellom klubbene: FK Ørn, Borre Fotball, Skoppum Fotball, Åsgårdstrand Fotball, Nykirke Fotball og Falk Fotball.

Avtalen gjelder overganger i aldersklassen 15 år og yngre:
- Spillerne bør være i sine respektive klubber til de er 16 år. Klubbene bør tilstrebe å gi spillerne et best mulig utviklingstilbud. Dersom en spiller ytrer ønske/ambisjoner om bytte av klubb skal dette vurderes av foresatte og representanter fra «moderklubbens» styre.
- Det skal primært ikke forekomme overganger etter 1. januar eller før 15. oktober. Skjer det overganger etter 1. januar skal spilleren betale full kontingent og treningsavgift til «moderklubben» før han en spilleberettiget til sin nye klubb.
- Spillere skal ikke kontaktes av direkte av trenere eller indirekte av  «stråmenn» (andre spillere) før moderklubben er informert og svar foreligger via styrene i de respektive klubbene.
- Dersom det av diverse årsaker er grunn til en overgang som vurderes til beste for spiller og lag så følges nedennevnte prosedyre:  
  * Forespørsel om overgangsønske sendes styret i moderklubben for vurdering. 
  * Styret behandler forespørselen og ved enighet kontaktes spilleren samt spillerens foresatte slik at moderklubben kan ha mulighet til å fortelle spilleren om hvilke tilbud moderklubben kan tilby.  
  * For å unngå misforståelser i kommunikasjon mellom klubbene og spiller innkalles det til et avklarende møte med spiller, foresatte og representanter fra begge klubber før en overgang kan godkjennes.
  * For øvrig ligger NFFs reglement vedrørende overganger til grunn i tillegg til denne særegne avtalen mellom de nevnte klubbene.

Mislighold av avtalen:
- Dersom trenere/lagledere bryter ovennevnte regler forventes det at styrene i de respektive klubbene treffer passende sanksjoner for de involverte partene.

Avtalen er lest og godkjent av styrene i de respektive klubbene.

Åsgårdstrand 14.O9.2017

FK Ørn Horten
Borre Fotball
Skoppum Fotball
Åsgårdstrand Fotball
Falk Fotball
Nykirke Fotball