Økonomiplan for FK Ørn Horten

Økonomiske prinsipper


Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Opptak av lån skal legges frem for et årsmøte (Eventuelt ekstraordinært årsmøte).

Budsjett


Klubben skal hvert år utarbeide et budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på best mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik kan følges opp).
Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man kun tar med sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter.
Det bør utarbeides et treårig rullerende langtidsbudsjett, særlig hvis det skal foretas investeringer som ikke dekkes av neste års budsjett.

Regnskap og økonomistyring


Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet. Det betyr at inntekter bokføres i den periode (år) utbetaling skal finne sted. Utgifter skal bokføres når posten oppstår.
Klubben har engasjert regnskapsfører til føring av klubbens regnskap. Det skal fremlegges regnskap for hvert tertial (31. april, 31. august og årsregnskap), eller etter forespørsel fra styreleder.
Regnskapet følger kalenderåret.

Bruk av bankkonto/regningsbetaling


Bankkontoene disponeres av kasserer og økonomiansvarlig i barne- og ungdomsavdelingen.
Vet utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid kontrolleres/signeres av bestiller/sportslig leder/mottaker.
Er bestillingen gjort av økonomiansvarlig, skal bilaget signeres av styreleder.

Kontanthåndtering


Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg o.l. skal alltid telles opp av to personer. Oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres i banken).

Innkreving


Innkreving skal gjøres til klubbens bankkonti.
Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagleder e.l.