1.1: Rekrutteringsplan for FK Ørn Horten

FK Ørn Horten skal være den ledende klubben innen fotball i distriktet og bygge topp gjennom bredde. Breddesatsingen starter med rekrutteringen til yngste aldersklasse før hver sesong. Tilbudet som gis skal være likeverdig overfor alle grupper og nå ut til alle uavhengig av funksjonsnivå, kjønn og etnisitet.
(Vi har tidligere fått godkjent av kretsen at vi kan fokusere på jenterekruttering da vi har naturlig stor tilstrømming av guttespillere.)


Faste rekrutteringsaktiviteter:
Rekruttering av trenere/aktivitetsledere og lagleder for nytt lag/årskull

Tidspunkt:
Ansvarlig: Barne- og ungdomsavdelingen v/oppstartsansvarlig

Annonsering av første trening og informasjonsmøte gjennom:


Annonse i lokalavisa (Gjengangeren)
Klubbens hjemmeside/facebookside
Oppslag på relevante skoler og barnehager
Informasjonskanaler til minoritetsgrupper
Annonseringen må inneholde kontaktinformasjon til ansvarlige for det nye laget/årskullet.

Tidspunkt:
Ansvarlig: Barne- og ungdomsavdelingen v/oppstartsansvarlig

Gjennomføring første trening:


Aktivitet med vekt på lek og kontaktskaping
Registrere navn og kontaktinformasjon på spillere og foreldre
Mobilisere til første oppstartsmøte/foreldremøte
Gi ut relevant informasjonsmateriell

Tidspunkt:
Ansvarlig: Oppstartsansvarlig, trenere og lagledere

Gjennomføring av oppstartsmøte/foreldremøte:

Klubbens leder deltar og og gir innføring i klubbens verdier, visjoner og mål.
BU-leder og/eller oppstartsansvarlig informerer om krav til utstyr, økonomi og deltakelse fra foresatte.
Lagledelsen informerer om konkret planlagt aktivitet for laget og behov for ytterligere bidrag til aktiviteten fra foreldregruppa.
Tidspunkt: Innen en måned etter første trening
Ansvarlig: Barne- og ungdomsavdelingen v/oppstartsansvarlig

Kartlegging – situasjonsavklaring:


Oppstartsansvarlig og lagledelsen skal i første møte danne seg en oppfatning av/kartlegge ressurser og utfordringer i det nye lagsmiljøet (spillere og foresatte). På bakgrunn av dette skal de avgjøre om det kreves ytterligere informasjon og tilrettelegging utover det allerede planlagte.