Det blir etablert et midlertidig felt for av- og påstigning i Strandpromenaden, men her tillates kun korte stopp – ikke parkering. Det blir etablert fire HC-parkeringsplasser ved Falkhuset. De som skal bruke disse har anledning til å kjøre gjennom parken – men må innhente spesiell tillatelse til dette på idrettskontoret i Hortenshallen. Det samme gjelder for varelevering, renovasjonsbil og utrykningskjøretøy. For alle andre er det strengt forbudt å kjøre bil gjennom parken.

Verst i oppstarten
Særlig i oppstarten vil atkomsten til anlegget være svært begrenset, anslagsvis i 1-2 uker. Da må man eventuelt benytte adkomst via parken (for gående og syklister), eller Strandpromenaden 23 ved av- og påstigning fra bil.

I utgangspunktet skal all aktivitet kunne foregå tilnærmet som normalt både i Hortenshallen og på uteanlegget i hele byggeperioden. Men – det vil bli noen ulemper, da det foregår omfattende grave- og byggearbeider tett innpå aktiviteten i et drøyt år. For eksempel støy, støv og begrenset tilgjengelighet.

Sikkerhet og balltap
Det viktigste av alt, er at sikkerheten blir ivaretatt, og at dere presiserer dette overfor alle spillere, foreldre, trenere og andre tillitsvalgte. Ingen må gå innenfor byggegjerdene når disse kommer opp – heller ikke for å hente baller som fyker over gjerdene. Det blir satt opp ballfangernett på kortsiden av stadion – mot dagens voll – for å minimere risikoen for at baller går over gjerdet. Entreprenøren vil sørge for at bortkomne baller blir samlet inn, og plassert i Hortenshallens garderobedel. Det er derfor viktig at dere sørger for god merking av deres baller.

Positivt, men utfordringer
Vi er veldig glad for at Horten kommune nå skal bruke ca 140 millioner kroner på en flott – og etterlengtet – idrettshall. Men ettersom det er såpass trangt i Lystlunden idrettspark, vil byggearbeidene medføre noen midlertidige ulemper for idrettslagene og for Horten videregående skole. Vi ber om at dere viser både tålmodighet og fleksibilitet i denne situasjonen, og at dere gjør nødvendige tilpasninger underveis.

For trenere og lagledere er det viktig å informere lag som kommer på besøk til Lystlunden for å spille kamp om at det blir endret adkomst og parkeringsmønster!

Vedlagt finner du to kart; ett som viser atkomstveier til anlegget og parkeringsplasser, samt ett som viser hvor busser kan parkeres i forbindelse med arrangementer.

Fremdrift – byggestart:
1. Byggegjerder kommer opp i uke 30.
2. Provisorisk gangvei blir bygd ila uke 30.
3. Ballnett foran vollen blir etablert senest uke 32/33.
4. Graving høyspent – antatt uke 31/32.
5. Etablering av- på stigning – antatt uke 31/32.
6. Peling antatt oppstart – antatt fra uke 32 og 6 uker frem i tid. Disse arbeidene vil medføre en god del støy.
7. Ferdsel i området – i uke 30 og frem til etableringen av gangfelt vil det legges til rette for ferdsel over eksisterende gangfelt ved Strandpromenaden, dette gjør vi ved å tilpasse byggegjerdene. Viktig å påpeke at dette blir svært midlertidig, da vi prøver å få etablert opphøyd gangfelt rimelig raskt.