Ordfører Are Karlsen fikk en interpellasjon fra Høyres Roy Kenneth Skulstad Hansen om saken i forrige kommunestyremøte.
Ordføreren svarte positivt og ønsket i sitt tilsvar at Idrettsrådet skulle uttale seg om saken.

Positiv anbefaling
Nå har saken vært behandlet i Idrettsrådet, og park- og idrettssjef Sven-Erik Petersen kan formidle følgende.
- På gårsdagens styremøte i Horten idrettsråd ble saken drøftet, og idrettsrådet er positive til at det fremmes en politisk sak om mulighetene for å etablere et idrettens hus i et nytt tribuneanlegg i Lystlunden. Idrettsrådet påpeker imidlertid at det forutsettes bred medvirkning fra idretten i saksutredningen.

Svært fornøyd
Styreleder Kjetil Ramberg er glad for Idrettsrådets vedtak.
  - Vi er svært godt fornøyd med konklusjonen til Idrettsrådet. Saken om nytt tribuneanlegg og et Idrettens Hus har kommet et viktig steg videre, sier styreleder Kjetil Ramberg.
Jeg forventer nå at politikerne beslutter å bevilge midler til et forprosjekt og at det skjer raskt slik at det er tempo i den videre prosessen.
For den delen av idretten og gjerne også andre lag og foreninger som ønsker en samlokalisering, vil et slikt anlegg bety mye for Lystlunden og være endel av en viktig byutvikling.

Hva betyr et eventuelt nytt garderobebygg og Idrettens Hus direkte for Ørn Horten?
- Det vil bety enormt mye. Under forutsetning av at rammene blir riktige vil klubben kunne vurdere om nytt klubbhus vil være endel av et Idrettens Hus. Det vil bli moderne og gode fasiliteter både når det gjelder tribune, nye garderober og det vil kunne bli plass til behandlere, treningsrom og kafeteria for å nevne noen av mulighetene.

Hvordan har saksgangen vært i denne saken?
- Vårt eget anleggsutvalg og styret konkluderte i første kvartal på at vi ønsket å fremme et slikt forslag. På Idrettsrådets årsmøte i vår ble våre tanker presentert. Deretter har vi jobbet strategisk med å samle støtte for et slikt prosjekt. Gjennom presentasjonen i Gjengangeren har vi fått stor og svært positiv respons. Jeg ble også invitert til møte med andre lag og foreninger i regi av frivillighetssentralen for å holde et innlegg om våre tanker. I går kom altså konklusjonen på møtet i Idrettsrådet, etter at ordfører Are Karlsen i en interpellasjon i kommunestyret også gå et positivt svar, men med ønske om at idretten ved idrettsrådet ga en innstilling, sier Kjetil Ramberg.