TRENERE
Det er en gjennomført en trenerkartlegging. Responsen var svært god i den forstand at nær alle trenerne ønsker å gå dialog om å fortsette i klubben.
Samtidig er trenermarkedet lite og det gjør at det er utfordrende å lande alt så raskt man kunne ønske.
Dette er en stor prosess gitt klubbens alle lag og det er viktig å tenke helhetlig ved sammensetning av team.
Det jobbes daglig med dette. Målet er å ha alt på plass til årsmøtet 12. desember.

OVERGANGER
Det er litt ulik praksis når det gjelder overganger mellom sesongene.
Noen trenere har kontrakt ut året og de leder fortsatt treninger med sine grupper inntil nye trenerteam er på plass.
Andre lag er i gang med ny trener.
Noen lag tar en liten pause, mens andre trener videre.
Foreløpig er det slik at hvert enkelt lag avtaler aktiviteter i november selv. For neste år vil klubben legge en plan for denne «mellomperioden» alle skal følge.

SPILLERE
Det er gjennomført kartlegging av A-stallen av sportslig utvalg, menn.
Tilbakemeldingene tilsier at nær hele stallen er innstilt på å gå på en ny sesong.
Nå legger sportslig utvalg sammen med hovedtrener en plan for sammensetning av stall.
For kvinnelaget foregår samme prosess, men da i regi av Ørn/Eik sammen.

VALGKOMITE
Valgkomiteen består av Torbjørn Eriksen, Ottar Sundheim, Frode Arnesen og Ane Eide Kjæraas. De vil jobbe fram til årsmøtet med å levere en liste til valg på alle tillitsvalgte. 

ÅRSMØTET
Som tidligere nevnt er årsmøtet 12. desember. 19.00 samles vi på Ørnhuset til behandling av alle årsmøtesaker med unntak av regnskap. Fremleggelse av årsregnskap kommer i februar.

ØKONOMI 2018
Likviditeten er fortsatt krevende selv om klubben leverte et overskudd på over en halv million i fjor.
Hovedproblemet her at store inntekter kommer helt på tampen av året.
Målet er å presentere et årsregnskap i balanse og helst et lite overskudd.
Utfordringen i år er implementering av lønn til to heltidsansatte.

BUDSJETT 2019
Budsjettet skal vedtas på årsmøtet i desember.
Det arbeides i disse dager med rammene og styret behandler budsjettet på sitt styremøte kommende mandag.

LYSTLUNDEN
Som det har fremkommet i Gjengangeren er det lagt inn midler til nytt kunstgress på hovedbanen og undervarme i forslaget til kommunebudsjett for 2019.
Dette er både bra og helt nødvendig.

STRATEGIPLAN
Det blir et nytt medlemsmøte om strategiplan 28. november 19.00.
Her vil styrets forslag for alle strategiområdene legges fram til drøfting.

Samtidig vil vi invitere medlemmene til å komme med innspill. I løpet av inneværende uke sendes det ut et spørreskjema til alle medlemmene slik at flest mulig har anledning til å bidra med sine synspunkter.

Kjetil Ramberg
Styreleder
Ørn Horten