Her er styrets evalueringer i kortversjon av 2018 og tiltak for 2019:

SPORTSLIGE RESULTATER
Disse evalueres fortsatt både i senioravdelingene for menn og kvinner og i barne- og ungdomsavdelingen.
Kortversjonen er at det var skuffende at seniorlaget for menn ikke rykket opp, resultater i tråd med forventinger for kvinnelagene og «best ever»-resultater for ungdomslagene.
Det viktigste med evalueringene er å konkretisere tiltak som optimaliserer mulighetene for måloppnåelse neste år.

SPILLERUTVIKLING
Ørn Elite fungerte utfra intensjonen.
Fotball x-tra fungerer bra, men det er for få deltakere.
Keepertrening viktig.
Sammen for Horten fungerer utfra intensjonen. Fra 2019 blir tilbudet skjøvet ned i to klasser og startes fra 2011-klassen.
For neste år skal spillerutviklingskonseptet lages om til en helhetlig modell

TEAM/UTVALG/KOMITEER
De fleste av disse ble lagt under daglig leder eller sportsjef fra januar i år.
Konklusjonen er at team og utvalg har vært benyttet for lite og derfor vært for lite involvert.
Dette skal endres for 2019.

TRENINGSTIDER
Fortsatt kritisk lite innetreningstider og dårlig uteforhold vinterstid. Blir ikke særlig bedre i 2019, så vil dessverre være avhengig av godt vær.
Vil kreve god prioritering av administrasjonen og samarbeid mellom lagene og full utnyttelse av steder og tider.

INFORMASJON
Informasjonen må være konkret, tydelig og tidspunktet må være rett: hva informeres det om til, hvem, når, hvordan og på hvilken måte?
For å forbedre og videreutvikle informasjonsflyten sees det nå på å lage et type intranett som skal brukes til intern kommunikasjon.
Det skal være fast månedlig informasjon fra daglig leder, utviklingssjef og styret.

MEDLEMSINNTEKTER
Det var nødvendig å løfte diskusjonen rundt kontingent og aktivitetsavgiften.
Avviket har vært for stort mellom det som er fakturert ut og betalt inn.
Det blir strammere styring av dette neste år.

SAMFUNNSANSVAR
Utstyrsdepot, oversettelse av klubbinformasjon til flere språk og en god avtale med Frivillighetssentralen for familier som sliter økonomisk, har vært viktige bidrag til fra klubben.
Ørn United, et tiltak for de som vil ha en løsere tilknytning til organisert idrett, har vært vellykket.
Klubbens samfunnsansvar skal utvides og videreutvikles neste år.

UTSTYR
Utstyr skal prioriteres for 2019. Det skal lages behovsliste, oversikt over hva hvert lag skal ha og rutiner for vedlikehold/oppfølging av utstyr.

DAGLIG LEDER
Viktig å avklare forventninger til daglig leder blant lagledere/trenere og tillitsvalgte. Hva er daglig lederoppgaver og hva skal løses av tillitsvalgte?
Daglig leders primæroppgave er å skape vekst i økonomien. Fokuset skal være på marked og inntektsbringende arrangement.
Tidlig og god informasjon må forbedres.

SPORTSSJEF
Stillingen vil for 2019 være delt i to: en utviklingssjef i stort omfang for barn – og ungdomsavdelingen og en sportsjef i mindre omfang for senioravdelingen.
Dette vil rendyrke oppgavene og skape tydeligere ansvarsforhold.

ØKONOMI
Videreføring av økonomiske prioriteringer fra 2017 og 2018.
Barne- og ungdomsavdelingen skal fortsatt ha lik stort budsjett som begge senioravdelingene for menn og kvinner til sammen.
Økonomisk vekst skal skape grunnlag for styrking av egenkapitalen. Det vil gi være avgjørende for stabil likviditet.

MILJØ
Det skal satses på flere overgripende miljøtiltak for hele klubben.
«Vi i Ørn»-følelsen skal styrkes. Et allerede godt miljø skal bli enda bedre.
Forsøkene med eksempelvis fadder – ordningen ble positivt tatt imot. Det skal gjøres mer og bedre slike tiltak neste år.

LYSTLUNDEN
Lys er på plass på hovedbanen og skifte av kunstgress og undervarme kommer i budsjettet til kommunen for neste år.
Klubbens initiativ til ny tribune og et Idretts Hus positivt tatt imot. Må følges opp neste år.
Anlegg fortsatt svært viktig satsingsområde for klubben.

STRATEGIPLAN
Strategiplanen som presenteres på årsmøtet blir viktig og gir et tydelig retningsvalg.

KLUBBHÅNDBOK
En ny klubbhåndbok presenteres i desember. Her vil spesielt «FK Ørn Horten fra A til Å» bli viktig for å gi god informasjon som er lett tilgjengelig.

SPORTSPLAN
Dette er en plan det har vært henvist til, men som ikke er tydelig nok presentert hverken muntlig eller skriftlig. Den legges i desember ut på hjemmesiden.

ÅRSPLANER
Det innføres konkrete årsplaner for alle lag, team/utvalg, administrasjonen og styret.
Det skal sikre forutsigbarhet og langsiktighet i planlegging og gjennomføring.