(Bilder: Knut G. Bjerva)

Styret la fram et regnskap med et underskudd på ca 170.000 kroner. Dette skyldes hovedsakelig avskrivning av medlemsinntekter, at klubben når innarbeidet to hele stillinger i regnskapet og færre ekstraordinære inntekter. Klubben har nedbetalt 445.000 i gjeld i 2018 og hele 225.000 den første måneden i 2019.
Det har vært visse utfordringer når det gjelder likviditet i løpet av året, fordi en stor del av inntektene kommer den siste måneden av året.

- Klubben har fortsatt sin positive økonomiske vekst. Vi har nå nedbetalt nesten alt av gjeld og markedsinntektene har økt. Å ta kostnaden nå med å tapsføre utestående medlemsinntekter med 200.000 er lurt. Det er et stort samfunnsansvar klubben har tatt tidligere år ovenfor spesielt ikke-etnisk norske og familier for øvrig som sliter økonomisk. Årsmøtet stilte seg bak og var positive til avskrivningen, men poengterte at det er en byrde for en frivillig organisasjon som Ørn å ta en så stor kostnad, sier daglig leder Ørjan Dimmestøl. 

- Samtidig har vi også styrket egenkapitalen med å betale ned gjeld. Det er viktig at vi har en sunn økonomisk drift, og et viktig steg mot det er å bygge opp egenkaptialen. 

 

På det ekstraordinære årsmøtet i november ble de fleste av verv besatt, de resterende ble valgt på årsmøtet.
Ida Bjerkeskaug blir nytt styremedlem, i tillegg var det trenere og lagledere hovedsakelig for lagene i barne- og ungdomsavdelingen som denne gang stod på valglista.

Klubbens statutter for utmerkelser ble vedtatt i 1965, og ordenskomiteen har revidert disse. Disse ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Her er de nye statuttene:

Statutter for utmerkelser i Fotballklubben Ørn Horten
§ 1 På årsmøtet i hvert jubileumsår velges en ordenskomité på tre medlemmer med ett varamedlem som blir sittende i fem år. Komiteen (eller utvalget) skal velges blant medlemmer som har oppnådd gullmedalje.
§ 2 Komiteen har ansvar for oppfølging av medlemmers tjenestetid i de i § 3 nevnte aktiviteter.
§ 3 Utmerkelser tildeles senior-medlemmer som har virket lenge og fortjenestefullt for klubben (eksempelvis som spiller seniorlag), dommer eller tillitsvalgt eller har representert FK Ørn Horten på en verdig måte utad.
§ 4 Ingen kan oppnå høyere utmerkelse uten først å ha mottatt en lavere.
§ 5 Utdeling av utmerkelser skal protokolleres av Ordenskomiteen.
§ 6 Fotballklubben Ørn Horten har følgende utmerkelser:
1. Sølvmedalje
Oppnås etter ti års senior-medlemsskap og oppfylte betingelser i henhold til §3
2. Gullmedalje
Oppnås etter 15 års senior-medlemsskap og oppfylte betingelser i henhold til § 3.
§ 7 Medaljer utdeles kun ved årsjubileer (65 - 70 - 75 osv.), dog kan Ordenskomiteen i særlige tilfelle bestemme at medaljer kan utdeles ved årsmøter/fester.
§ 7 A I tillegg til ovenstående utmerkelser forestår Ordenskomiteen disponeringen av "Gunnar Dahls Minnefond" og utdelingen av denne minnepris i henhold til de for dette fond vedtatte statutter.
§ 7 B Før styret behandler et forslag og lager en eventuell innstilling til årsmøtet om utnevnelse av nytt æresmedlem skal det innhentes en uttalelse fra Ordenskomiteen.
§ 8 Statuttene ble vedtatt på årsmøtet 27.11.1965. Revidert på årsmøtet 06.03.2019.