Sammen med Svein Lindhjem, tidligere spiller og leder i klubben, har styreleder Kjetil Ramberg gjennomført møter med Falk håndball og lederne for bransjeforeningen for handel og næring. Ordfører Are Karlsen har også deltatt på møter.

God respons

Ramberg har foreløpig fått gode tilbakemeldinger på initiativet.
- Dette er et initiativ vi har jobbet med i flere måneder. Responsen er positiv fra bransjeforeningene og ordfører Are Karlsen. Nå går vi videre med prosjektet.  Det er viktig å avklare om samhandling vil tilføre de klubbene som vil drive toppidrett mer penger. Ved økte rammene vil både bredde og elite få bedre rammebetingelser og samarbeidet vil kunne omhandle mer enn markedsinntekter. Også prosjekter og arrangementer kan være interessante tiltak, sier Ramberg om brevet som er sendt til Falk Håndball, Horten Roklubb, Horten og Omegn Cykleklubb samt Horten og  Åsgårdstrand Seilforening. 

Klubbene som er tilskrevet har tradisjonelt enten vært, er eller har ambisjoner om å utvikle toppidrett. Alle andre    holdes orientert og vil tjene på økte ressurser. Dessuten er kommunen en viktig aktør. Ikke bare i forhold til anlegg, men de bør bruke idretten mer i et folkehelseperspektiv

Samfunnsperspektiv

Ramberg peker også på idrettens viktige rolle i et samfunnsperspektiv.
- Idretten vil også kunne tilby mer enn man gjør nå til folkehelse og samfunnsutvikling i Horten når det gjelder integrering, sykefravær, jobbing ift. rus og psykisk helse, utenforskap arbeid og skole, og en del andre områder.
Selv om Ørn er initiativtaker, som med Sammen for Horten, skal klubben være likestilt partner i gjennomføringen.
Det er tenkt at prosjektet kan hente inn ressurspersoner fra idretten, men også fra kultur og andre områder, og vi tar sikte på å etablere prosjektet i august, sier Ramberg.

Her er brevet som er sendt til de fem klubbene

Til styrelederne i:

Falk Håndball
Horten Roklubb
Horten og Omegn Cykleklubb
Horten og  Åsgårdstrand Seilforening

Kopi til Horten Idrettsråd

Undertegnede initiativtagere mener at «Norsk Toppidrett i Horten» er både viktig og positivt for Horten kommune og kommunens næringsliv og handelsstand.

Bakgrunnen for prosjektet er å styrke økonomien til de klubber i vår kommune som allerede i dag har utøvere eller lag tilhørende «Norsk Toppidrett i Horten» samt klubber med utarbeidede treårsplaner for å oppnå dette nivået i Norge.

Prosjektet vil i senere kunne inkludere flere klubber i Horten ved at klubbene dokumenterer realistiske treårsplaner for å oppnå nevnte nivå.
Prosjektet innebærer å etablere en ny måte å drive sponsor virksomhet på hvor deltagende klubber samarbeider i en felles «sponsorpool» kalt «Toppidrett i Horten innen 2020».

Nedenfor følger en prosjektbeskrivelse. 

HVA ER PROSJEKT «NORSK TOPPIDRETT I HORTEN» 

Horten by har i flere år hatt en meget positiv utvikling innenfor mange deler av lokalsamfunnet, men har selvfølgelig også forbedrings potensialer og utfordringer.

Et viktig element er å gjøre byen attraktiv og interessant for folk å søke jobber i lokal industri, bank / forsikring og øvrig næringsliv og ville flytte til Horten.
Det samme gjelder for studenter ved våre lokale skoler at de finner byen og det lokal næringsliv. Interessant slik at de vil bli boende i Horten etter endt utdannelse.

En av flere viktige elementer for å gjøre Horten attraktiv, er byens kulturliv.
I et utvidet kulturbegrep inngår byens idrettsaktiviteter. I denne sammenheng mener vi at prosjektet vil være viktig.

Historisk sett har Horten by lange og gode tradisjoner for følgende:
1. Industriutvikling
2. Høyskoleutdanning
3. Klubber med suksess og erfaring fra «Norsk toppidrett»

Status pr. i dag viser at Horten by fortsatt er meget gode på punktene 1 og 2, mens i punkt 3 er det færre klubber som kan regnes under begrepet «Norsk toppidrett i Horten».
Vi mener at prosjektet vil være meget positivt for Horten kommune, byens lokale industri og næringsliv i tillegg til byens innbyggere.

I forhold til tidligere år er kravene for å lykkes med «Norsk toppidrett i Horten» mer krevende enn før, men ikke umulig.

Prosjektet er tenkt som en treårsplan og har forhåpentligvis oppnådd sine mål i løpet av år 2020.

En viktig forutsetning for at prosjektet skal kunne lykkes sportslig MÅ grunnmuren i alle klubbene være på plass, og grunnmuren i denne sammenhengen er breddeaktiviteten i aldersbestemte klasser.

SKAL PROSJEKTET LYKKES VIL DET KREVE EN ÅRLIG INNTEKT PÅ 8 MILL. KRONER FOR ÅRENE 2018, 2019 OG 2020.

Hvilke idretter, lag og målsettinger KAN prosjektet «Norsk toppidrett i Horten» inneholde:
Horten Roklubb, Horten og Omegn Cykleklubb og Horten/Åsgårdstrand Seilforening skal fortsatt levere utøvere av topp nasjonal og internasjonal klasse
Falk Herrehåndball og Ørn-Horten damefotball spiller i Norsk toppserie
Ørn-Horten herrefotball spiller i nivå 2 i Norsk serie system

Den største forskjellen for å lykkes i dag fra tidligere tider er økonomien.

Horten kommune har, basert på kommunens størrelse, et begrenset sponsormarked, og i tillegg opplever vi nå for tiden at firmaer og institusjoner gjør endringer i sin sponsor-policy.
Det betyr at klubbene må tenke nytt for å oppnå nødvendige inntekter.

En konsekvens av dette KAN være at de klubbene som inngår i prosjektet danner en felles inntektspool kalt «Toppidrett i Horten innen 2020» for sine ikke-sportslige inntekter.

Internt i prosjektgruppen utarbeides en fordelingsnøkkel av midlene mellom deltagende klubber.

VI TROR AT «SAMARBEID GJØR OSS STERKERE OG MER INTERESSANTE»

En felles innteksts pool KAN bestå av følgende aktiviteter:
- Sponsor inntekter
- Dugnads inntekter
- Prosjekt inntekter

For at prosjektet skal lykkes vil det kreve et konstruktivt samarbeid mellom prosjektet og følgende partnere:
- Horten kommune og #Horten Love#
- Lokal banker og forsikring selskaper
- Lokal industri
- Lokalt næringsliv
- Arrangører med behov for dugnadsinnsats

Horten juni 2017
Kjetil Ramberg og Svein Lindhjem