Det har blitt arbeidet med å etablere fondet siden ifjor. Både fjorårets og det nåværende styret har behandlet etableringen av fondet.Juridisk avdeling i NFF ble også underrettet og har gitt et positivt svar i forhold til organisering og vedtekter.

    - Det har vært viktig for oss at denne etableringen er gjort i riktig rekkefølge og har blitt forankret i klubben, sier Svein Lindhjem.I første omgang vil fondet bidra med penger inn mot a - laget, men det vil også bli diskutert om fondet skal ha en rolle inn mot lvinnelaget og barn - og ungdomsavdelingen.

Fondet har flere mål: øke fotballinteressen og ikke minst engasjementet rundt a-lagets kamper og bidra til at spesielt interessante spillere kan tilbys proffkontrakt, og kanskje på sikt bli salgsobjekter for klubben. - Det har kommet inn 60.000 og stadig er det personer som melder sin interesse. Det er vanskelig å sette et mål, men jeg håper vi i løpet av året kan skaffe et sekssifret beløp, sier Svein Lindhjem.

    - Hvem skal bestemme om det skal hentes inn spillere?

- Det blir  i senioravdelingen for menn som innstiller på spillere og fondet som avgjør. Det blir et fonsstyreblant de som har andeler i fondet som vil ha det "daglige" ansvaret, sier Svein. Grunnen til at det må være fondet som beslutter er at vi må sikre at eventuelle ekstern rekruttering  av spillere som fondet skal finansiere er i tråd med fondets policy og innenfor våre økonomiske rammer.

    - Vil fondet få makt over sammensetning av spillerstallen?

- Nei, fondet skal bare hjelpe til med å supplere spillerstallen. Fondet vil ikke ha noe med daglig sportslig drift å gjøre. Det er bare i forhold til de enkeltspillerne klubben ikke selv har økonomi til å hente vi kommer inn, sier Svein.

Fondet blir endel av klubbens drift og plasseres som et satsing tilsvarende Ørntippen. Også der bidrar man med inntekter til klubbens drift og har eget styre. Den eneste forskjellen er at det nye fondet vil fokusere på spillere.

    - Hva håper du fondet vil bidra med, Svein?

- Jeg håper mange vil bidra. Noen bidrar med større beløp, andre med mindre. Det viktigste er at interessen og engasjementet rundt a - laget øker og at vi kan bidra til å løfte produktet; få et bedre lag med spillere med gode holdninger og ambisjoner. Fondet er helt enig i klubbens strategiplan og de målsettingene som ble vedtatt på årsmøtet i desember 2018; vi må tilbake til 2.divisjon så raskt som mulig, sier Svein.

    - Men, klubbens økonomi etter fjoråret og korona - situasjonen gjør det ikke så lett?

- Nei, og nettopp derfor er det veldig viktig at vi alle ser mulighetene og er offensive. Kanskje kan nettopp klubben vår vise at det går an å lykkes akkurat dette året., sier en optimistisk Svein Lindhjem.

    - Hva blir neste steg nå?

- 12. mai blir det et møte for alle fondsdeltakerne. Det er for de som har gått inn med midler allerede. Jeg håper flere er med innen den tid. Det er bare å ta kontakt med meg på mail svein.lindhjem@sf-nett.no

Her kan du lese mer om fondets rammer og vedtekter:

FONDETS STATUTTER OG PROSEDYRER ER:

 

Fondet «Sportslig Satsing» er organisert i Ørn-Horten organisasjonen.

 

Fondet er organisert og driftet slik at det tilfredsstiller følgende NFF bestemmelse :

«Ingen klubb eller spiller kan inngå en avtale som gir tredjepart rett til en andel

  av økonomisk kompensasjon ved fremtidig overgang.

  Med tredjepart menes alle andre enn den involverte spiller, de to klubbene overgangen

  foretas mellom og eventuelle tidligere klubber spilleren har vært registrert for»  

 

Fondsstyrets medlemmer består av :

 3-4 personer av fondets medlemmer og velges av fondets medlemmer

I tillegg inngår klubbens regnskapsansvarlige.

Fonds statutter og prosedyrer er :

 1.Etableringen av fondet er langsiktig med start fra 1/3-20

2.Innbetalt medlemskontingent skal benyttes til å styrke klubbens sportslige satsing.

3.De spillerne som signerer for klubben med økonomisk støtte fra fondet må

   signere en NFF proffkontrakt.

4.Sportslig Utvalg søker fondet om økonomisk støtte til nye spillere basert på en

   dokumentert begrunnelse.

   Søknadens beløp må tilsvare klubbens totale kost pr. spiller.

  1. Fondsstyret tar selvstendige beslutninger om innvilgelse av søknader.

6.Fondsmidlene forvaltes av fondsstyret.

7.Fondet overfører månedlig beløp til spillergodtgjørelse i henhold til kontrakt.