Årsmøtet ble meget effektivt avviklet, uten diskusjoner av noe slag. 2020 har vært et meget spesielt år. Året begynte med et meget svakt årsresultat, fortsatte med covid 19 og i juli hadde vi enda en ekstraordinær generalforsamling med valg som eneste punkt, sa leder Svein Lindhjem i sin gjennomgåelse av styrets årsberetning. Klubben har i 2020 hatt tre styreledere og mange endringer i styresammensetningen. Det sittende styret ble valgt på nevnte ekstraordinære generalforsamling.

Styreleder Svein Lindhjem.

I løpet av året er det innført en ny styrestruktur, slik at alle i styret unntatt styreleder, ble ansvarlige for hvert sitt fagområde. Enkelte av styremedlemmene fikk ansvar for et arbeidsutvalg bestående av tillitsvalgte, mens andre kunne utnevne sitt eget arbeidsutvalg bestående av fra tre til fem medlemmer.

Fagområdene er:

 • Bane og anlegg
 • Økonomi
 • Marked
 • Sosiale medier
 • Organisasjonsutvikling
 • Arrangementer og kamper

I tillegg ble Kjetil Ramberg utnevnt til administrasjonsansvarlig på deltidsbasis, Kjetil har hatt møteplikt og talerett, men ikke stemmerett, på styremøtene. Han har vært ansvarlig for møteinnkallelser, forberedelse av sakene og har skrevet møtereferater, alt i samarbeid med styreleder. Kjetils innsats i denne jobben har vært uvurderlig, fastslo styrelederen i sin gjennomgåelse av årsberetningen.

I løpet av de siste månedene har to av styremedlemmene trukket seg fremgår det videre av årsberetningen. Styret har besluttet en omorganisering av klubben som et ledd i kvalitetsklubbprosessen med gyldighet fra 1. januar 2021. Kjetil Ramberg er ansatt som daglig leder på deltoid sammen med Gunnar Perskaas som administrasjonsassistent, også han på deltid. I praksis betyr dette at styrearbeid blir mye mindre operativt enn tidligere. Styret skal fremover ha fokus på å videreutvikle og utarbeide nødvendige strategier som skal sette klubben i stand til å gjennomføre den allerede godkjente «strategiplanen 2019-2023» heter det i årsberetningen.

Økonomi

Året 2020 startet med et meget dårlig utgangspunkt økonomisk med et meget svakt årsresultat for året 2019, en betydelige leverandørgjeld, og annen «privat» gjeld. Covid 19 kunne ødelagt mye mer for klubbens økonomi enn det som har skjedd. Normale sportslige utgifter er blitt redusert , men også mange normale sportslige inntekter har uteblitt på grunn av koronaen. Klubben har på forskjellige måter forsøkt å sikre økonomien ved å gjennomføre permitteringer, søk på ulike «økonomiske prosjekter», igangsette ulike økonomiske dugnader og søkt krisepakker fra myndighetene. Det viktigste «prosjektet» vi har fått innvilget er «Gjensidige-prosjektet». De forskjellige økonomiske dugnadene har også bidratt positivt. Klubben har fått innvilget tre krisepakker fra myndighetene og disse har vært til stor hjelp for å styrke økonomien.

På denne bakgrunn er det derfor hyggelig å kunne fortelle om følgende gode økonominyheter, sa styreleder Svein Lindhjem og kom med denne oppstillingen:

 • Leverandørgjelden er slettet
 • «Privat gjeld» er slettet
 • 5 stk Ørn-husaksjer er kjøpt tilbake
 • Klubbens egenkapital er styrket.

Regnskapsåret er ikke avsluttet ennå, sa Lindhjem, men understreket at det kommende årsresultet for 2020 kommer til å bli meget positivt.

Senior menn og kvinner

Covid 19 har for senioravdelingene medført lite fysisk kamptrening, ingen kamper og en meget frustrerende sesong. Styre gir en stor honnør til trenere, spillere og støtteapparat for måten dere har taklet situasjonen, sa Svein Lindhjem. Alle har vist stor lojalitet, positivitet og seriøsitet i alle situasjoner, til tross for pandemien og det i tillegg å være uten en sportslig leder store deler av sesongen.

Klubben er utrolig privilegert som har slike sportslige avdelinger, fastslo Lindhjem

Marked

Å være uten en markedsansvarlig i store deler av sesongen har vært utfordrende. Det har medført at andre har måttet stille opp og bidra så godt som mulig. Vi har likevel klart å utarbeide fremtidige løsninger for sponsorprodukter, reklametyper og pakkekombinasjoner som i kombinasjon med sosiale meder neste år vil være gode verktøy for de markedsansvarlige og deres arbeidsutvalg, sa Lindhjem.

Barne- og ungdomsarbeidet

Ansvarlig for barne- og ungdomsarbeidet i klubben ligger på barne- og ungdomsutvalget. Det har i 2020 bestått av Elin Cathrine Larsgaard, Jørn Magne Nilsen og Trude-Marie Lavik. Kjetil Ramberg har vært utviklingsansvarlig og har tiltrådt utvalget.

Kjetil Ramberg.

Aktivitetene ble igangsatt for fullt for alle lag fra januar. Fra mars ble all organisert aktivitet stoppet fordi alle kommunale anlegg ble stengt på grunn av koronasituasjonen på det tidspunket. Deltagelse på Per Bredesen-cup ble noe av det siste en del av spillerne fikk av kampaktivitet.

Senere ble også Kanalcupen og Dana Cup og andre større turneringer avlyst. Dermed mistet vi muligheten for finalegull i Dana Cup for tredje år på rad. Det får vente til 2021, sa Kjetil Ramberg.

Høstsesongen gikk som planlagt. I forkant av den ble årets Tine fotballskole gjennomført.

Klubben hadde gjennomgående store og robuste årsklasser på guttesiden fra 2004 og ned i alder til barnelagene. På jentesiden vil klubben i n2021 ha den største ungdomsgruppen noensinne med ca. 25 2004- og 2005-spillere.

Lokalt er det startet lag helt ned i fireårsalderen fortalte Kjetil Ramberg til lettere humring fra forsamlingen. Klubben har tidligere ment at dette var for tidlig, men har nå valgt å gi et slikt tilbud. Yngste Ørn-lag har i år vært 2016-klassen. Mellom 2012 og 2015-klassene er spillergrunnlaget ujevnt, konstaterte Ramberg med en smil.

Frafall

I norsk fotball er det registrert et betydelig frafallsproblem på grunn av koronasituasjonen. For å få nøyaktige tall for vår egen klubb må vi dypdykke mer i dette. Men uansett kan vi gledelig nok konkludere med at vi i kombinasjonen fotball-futsal har en betydelig vekst i antall spillere.

Nye verktøy

I perioden med nedstengning valgte klubben å utvikle en rekke nye verktøy:

 • Videoproduksjoner for bruk til egentrening med ulik tematikk som teknisk trening og elektronisk treningsdagbok for å nevne et par eksempler.
 • Det er blitt innkjøpt veokamera, gopro-kamera, blazepods og hurtighets lasermåler. Dette har gikk en kvalitetsheving i treningsarbeidet.
 • Det er etablert et trenerrom med smartboard, redigeringsutstyr og det nyinnkjøpte spesialutstyret. Målet er å skape en møte- og jobbarena for trenere på tyvers av avdelinger og årsklasser.

Satsingsklubb

Klubben inngikk i sommer et samarbeid med NFF sentralt som satsningsklubb i futsal. Futsal er definert som en egenidrettsgren og blir en egen separat avdeling i klubben. Det betyr at futsal organiseres med et eget utvalg.

NFF gjennomførte trenerkurs i juni. 11 Ørn-trenere deltok. Det har vært kickoff for den nye satsningen første helgen i november. Det har vært gjennomført ukentlig trening i den leide hallen på Bakkenteigen fordi klubben ikke har fått nødvendig halltid ellers. Fire uker etter oppstart har klubben ikke mindre enn 107 registrerte nye medlemmer som futsal-spillere, gutter og jenter i alderen fra 7 til 15 år. Treningene fortsetter gjennom vinteren til mars, og starter igjen i oktober. Klubben får neste høst mulighet til å delta i seriespill i Viken eller Oslo. Klubben er dessuten forespurt av NFF om å ta ansvar for en landskamp i futsal 3. februar.

By- og kretslagsspillere

Ørn Horten har en rekke by- og kretslagsspillere. Av representasjon på nasjonalt nivå ble Alina Gashi og Kamba Tumba begge tatt ut på talentleir og Kamba deltok på landslagssamling.

Klubben har vært offensiv og aktiv med å tilrettelegge for alternative opplegg denne sesongen, konkluderte Kjetil Ramberg. Oppstart av futsal har vært en suksess. Investering i ny teknologi har gitt kompetanseutvikling og et kvalitetsløft i daglig trening. Barne- og ungdomsavdelingen fremstår nå som fremoverlente og moderne, fastslår Kjetil Ramberg.

Bane og anlegg

Det er gjennomført flere møter med Falk Fotball og Horten Rugbyklubb for å se om vi kunne enes om en samarbeidsavtale mellom klubbene i tilknytning til Lystlunden idrettspark.

Hovedpunktene i samtalene har vært

 • Hvordan vi kan utvikle idrettsparken
 • Rundt kommunebudsjetter med drift og investeringer
 • Og forhold knyttet til den driftsavtalen vi i dag har med Horten kommune

Roy Kenneth Skulstad-Hansen

 

I dag har Falk og Ørn hver sin driftsavtale for uteområdene. Rugbyklubben har ingen avtale, men ønsker seg inn i en. Vi har som en del av dette diskutert om vi kan få til en felles driftsavtale med Horten kommune, sa Roy Kenneth Skulstad-Hansen i sin beretning. Han fortsatte: Vi mener at dette bør kunne bedre samhandlingen med kommunen, men også klubbene seg imellom.

I samarbeidsavtalen trekker vi frem at

 • Vi skal arbeide for å få på plass en politisk strategisk utviklingsplan med prioriterte tiltak, og
 • Vi ønsker hyppige samarbeidsmøter mellom klubbene, en også med Horten kommune ved teknisk drift.

Vi ser et stort potensial for å styrke brukermedvirkningen i forhold til kommunens aktiviteter i idrettsparken.

Utvidet driftsavtale?

Vi har også diskutert om vi skal utrede for en utvidet driftsavtale og gjennom det se på mulighetene for å bedre kvaliteten på anlegget. Dette er foreløpig lagt til side. Ideen var å se nærmere på en utvidet driftsavtale som den Åsgårdstrand, Borre, Skoppum og Nykirke er inne på, der klubbene drifter idrettsparken slev. Her får de større driftsmidler, samt tilgang til traktor og nødvendig utstyr. Ørn ønsker imidlertid å sjekke igjen om dette er mulig på et senere tidspunkt.

Med dagens driftsavtale med kommunen har klubbene få forpliktelser. Det ligger kun noe dugnadsplikt, holde anlegget fritt for søppel, samt merke gressbaner. Det ligger ingen penger i avtalen, bare en symbolsk sum for å merke banene. En utvidet driftsavtale vil i hovedtrekk også inkludere klipping av gressbaner, snømåking og slådding av kunstgressbanene. Samarbeidsavtalen skal nå opp til behandling i hovedstyret i Sportsklubben falk i januar 2021.

Samhandling med politikere

Klubben har intensivert arbeidet mot våre politiske folkevalgte i år. De og Horten idrettsråd er premissleverandører for utvikling av anlegget. Horten kommune har en svært trang økonomi, og vi ser at vi må arbeide mer politisk dersom vi skal få det anleggsløftet vi trenger. Blir det opprykk i 2021, står vi overfor en stor utfordring med hovedbanen. Vi har også andre kapasitetsutfordringer, fastslo Skulstad-Hansen.

Møte med ordfører og folkevalgte

I juni hadde klubben et møte med ordfører og folkevalgte hvor vi også hadde en befaring av anlegget, og vi har i høst vært på gruppemøter med både Arbeiderpartiet og Høyre. Falk Fotball og rugbyklubben har også vært deltagere i dette. Vi har arbeidet tett på folkevalgte for å få realisert tilkoblingen av undervarme på banen. Dette arbeidet er nettopp ferdigstilt.

Magre budsjetter

I kommunens budsjettforslag for perioden 2021-2024 var det ingen styrking av Idrettsparken, ingen driftsmidler til undervarme, kutt i ressurser til snømåking og ingen investeringsmidler til f.eks. rehabilitering av treningsfelt, kunstgress eller ny 9-erbane kunstgress. I 2020 er treningsfeltet 10 år og klar for utskiftning. Tidligere er alle kunstgressbanene skiftet ved 10 år. Unntaket er Borre kunstgress som ble 11 år da kommunen ønsket å se på alternativer til gummigranulat. Utredningen avdekket at det i dag ikke er andre gode alternativer.

Kommunestyret har vedtatt kommunens driftsbudsjett for 2021 og økonomiplanen for 2021-2024. Vi ser at vårt iherdige arbeid har gitt noen resultater:

 • Det er avsatt fire millioner til ekstraordinært vedlikehold av bygninger og idrettsanlegg
 • Det skal utarbeides en helhetlig utviklingsstrategi for Lyslunden idrettspark og
 • Det skal nå legges frem en sak til politisk behandling i løpet av 2021 om rehabilitering av treningsbane kunstgress.

Det ligger også i budsjettvedtaket en setning om en utvidet driftsavtale, der det står: «Hvis brukerne av Lystlunden idrettsanlegg ønsker å overta mer av den daglige driften, innleder administrasjonen dialog med brukerne om dette.»

Idrettsrådet

Fremover vil Horten idrettsråd igjen være en viktig rådgiver i forhold til bruken av vedlikeholdspengene, men også en partner i arbeidet med den strategiske planen. Kommunestyret vedtok i 2007 en utviklingsplan for Lystlunden idrettspark med mange av de investeringene som er aktuelle i dag. Det eneste som er realisert er omleggingen av gress til kunstgress på hovedbanen. Etter dette er planen lagt bort og glemt. Nå kan kommunen igjen finne frem den gamle planen og bruke den som grunnlag for den nye. Hovedjobben fremover blir i stor grad p forplikte de folkevalgte opp mot de tiltak de legger inn i planen, samt innlemme dette inn i øvrige handlingsprogrammer og sist, men ikke minst, kommunens økonomiplan og investeringsbudsjetter, sa Roy Kenneth Skulstad-Hansen.

Kvalitetsklubb

Ørn har som mål å bli godkjent som kvalitetsklubb av Vestfold fotballkrets i 2021. Kvalitetsklubbkonseptet er et klubbutviklingsverktøy som inneholder krav rettet mot konkrete områder i klubben. Fotballkretsen skal sørge for at klubbene får tydelig veiledning og trygge rammer i arbeidet frem mot å bli og forbli en kvalitetsklubb, sa Kjetil Aasebø i sin beretning til årsmøtet.

Kjetil Aasebø

Ørn startet arbeidet med å bli godkjent som kvalitetsklubb i 2016. Arbeidet ble ikke sluttført, selv om mye dokumentasjon er på plass. NFF har utviklet et nytt kriteriesett for å bli godkjent som kvalitetsklubb nivå 1, og det er disse kriteriene klubben må følge nå.

Prosessen med å bli godkjent kvalitetsklubb innebærer gjennomgåelse og utarbeidelse av planer for aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid.

Les også: Slik er Ørn organisert

Den viktigste forutsetningen for å bli og forbli en kvalitetsklubb er å få på plass en hensiktsmessig organisering og struktur av klubben som ikke er personavhengig. Styret har ni 2020 arbeidet med å få på plass en organisasjonsmodell som beskriver struktur, ansvarsområder og relasjoner. Til hvert utvalg er det utarbeidet mandat og rollebeskrivelser, samt hvilke relasjoner de ulike utvalgene skal ha med hverandre. En forutsetning for å til dette er å ha en daglig ledelse i klubben. Daglig leder vil være bindeleddet mellom de ulike virksomhetsområdene i klubben, og vil ha hovedansvar for å følge opp vedtak fra styret og årsmøtet internt i klubben.

Kriteriene på kvalitetsklubb setter krav til klubben om å ha følgende roller på plass

 • Sportslig ledelse
 • Trenerveileder
 • Dommeransvarlig
 • Kvalitetsklubbsansvarlig
 • FIKS-ansvarlig
 • Fair play-ansvarlig
 • Rekrutteringsansvarlig

Disse rollene er ivaretatt i dagens organisasjon, fortalte Kjetil Aasebø.

Den vedtatte organiseringen og utvalgsstrukturen danner grunnlaget for det videre arbeidet for å bli godkjent som kvalitetsklubb. En forutsetning for å lykkes i det gjenstående arbeidet med å bli kvalitetsklubb, er å sikre god involvering, forståelse og eierskap i hele klubben.

Det innebærer at de operative og administrative delene av klubben må bidra inn i prosessen, blant annet ved å kvalitetssikre rollebeskrivelser, utvikling av klubbhåndbok, deltagelse i kompetansebyggende aktiviteter/kurs, operasjonalisering og videreutvikling av sportsplan, utvikling av årshjul med mer, sier Kjetil Aasebø.

Billigere å være med

Mens resten av samfunnet stort setter opp prisene, holder Ørn medlemskontingenten uendret, og setter ned aktivitetsavgiften for alle de aldersbestemte klassene. Grunnen er at klubben ikke vil at økonomi skal stoppe foreldre fra å la barna bli med i Ørn.

Budsjett 2021

Ørn legger opp til et budsjett med 5,4 millioner kroner i inntekter i 2021. Det er bare marginalt mindre enn det budsjettet som ble vedtatt 20, mars 2020. Klubben regner med 925.000 kroner i medlemsinntekter, 1.890.000 i marked, sponsorer og salg, 700.000 på Cuper og 450.000 i grasrotpenger. Ellers er det en rekke inntektsposter på fra 40.000 og oppover til drøyt 200.000 kroner.

På utgiftssiden er det avdelingen Barn og unge som får store penger, 1.895.000, mens senioravdelingen, herrer og damer, altså A-lagene og de andre på seniornivå, er beregnet å koste 2.135.000 kroner. De totale kostnadene er på ca. 5,2 millioner kroner. Hvis inntekter og utgifter slå til som budsjettert, betyr det et overskudd på 200.000 kroner i 2021.

 

 

Tekst/foto: Knut G. Bjerva